Akcja promocyjna 100% zwrotu za drugi voucher

100% zwrotu za voucher

Kup więcej niż jeden voucher!

Vouchery nie mogą być objęte inną promocją

Zapłać za nie w całości

Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.

Nie dotyczy transakcji opłaconych w całości lub części za pomocą kart podarunkowych lub kodu rabatowego.

W przeciągu 3 dni roboczych mailowo otrzymasz kod rabatowy

o wartości równej tej, którą wydałeś na najtańszy produkt, ale nie więcej niż 500zł.

Kod rabatowy ważny będzie od 10.01.2024 do 30.09.2024r.

Będzie można go wykorzystać w sklepie internetowym i w sieci sklepów stacjonarnych

REGULAMIN AKCJI "ODBIERZ 100% ZWROTU ZA PREZENTY DLA BLISKICH 2023"

§ 1                                                                                                                                                                                                                         

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji jest Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83, REGON 061646803, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN.

 2. Akcja pod hasłem "ODBIERZ 100% ZWROTU ZA PREZENTY DLA BLISKICH 2023" zaprezentowana jest na stronie https://suprizo.pl/100-zwrotu-za-voucher/

 3. Akcja "ODBIERZ 100% ZWROTU ZA PREZENTY DLA BLISKICH 2023" obowiązuje w terminie od 04.12.2023 r. g. 00:00:00 do 27.12.2023 r. g. 23:59:59 lub do przekroczenia 10 000 zamówień.

 4. Akcja obowiązuje w sklepie internetowym organizatora pod adresem www.suprizo.pl oraz w sieci punktów sprzedaży stacjonarnej oznaczonej marką „Prezentmarzeń”.

 5. Akcja dotyczy zakupu produktów takich jak: vouchery prezentowe, karty podarunkowe oraz boxy prezentowe, których oferta prezentowana jest na stronie prezentmarzen.com oraz w sieci punktów sprzedaży stacjonarnej oznaczonych marką „Prezentmarzeń”. Zwanych dalej “produktem” w niniejszym regulaminie. Opakowania ozdobne, inne dodatkowe akcesoria oraz dodatek w postaci OPCJI BEZENDU nie są liczone jako produkt biorący udział w Akcji "ODBIERZ 100% ZWROTU ZA PREZENTY DLA BLISKICH 2023".

 6. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie www.suprizo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 K.C.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

"ODBIERZ 100% ZWROTU ZA PREZENTY DLA BLISKICH 2023"

 1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, uczestnikiem Akcji może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zakup minimum dwóch dowolnych produktów na stronie www.suprizo.pl, telefonicznie lub mailowo kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta lub w sieci punktów sprzedaży stacjonarnych oznaczonych marką „Prezentmarzeń”.

 3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i podwykonawcy współpracujący z Organizatorem. Zakaz dotyczy tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizację Akcji oraz które pracowały nad projektem i wdrożeniem Akcji, a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.

§ 3

ZASADY AKCJI "ODBIERZ 100% ZWROTU ZA PREZENTY DLA BLISKICH 2023"

 1. Przedmiotem Akcji pod hasłem "ODBIERZ 100% ZWROTU ZA PREZENTY DLA BLISKICH 2023" jest możliwość otrzymania przez Klienta zwrotu wartości najtańszego z produktów zakupionych w ramach jednego zamówienia, z zastrzeżeniem, że:

1) kwota zwrotu nie może być wyższa niż 500 zł,

2) w przypadku, gdy wartość tańszego produktu mieści się w przedziale od 0 do 500 zł zwracana jest równowartość jego kwoty,

3) w przypadku, gdy wartość tańszego produktu przekracza 500 zł kwota zwrotu wynosi 500 zł.

 1. W przypadku zakupu więcej niż dwóch produktów w ramach jednego zamówienia zwrot będzie dokonywany do wartości najtańszego z nich z zastrzeżeniem limitów zwrotów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 2. Zwrot przysługuje pod warunkiem opłacenia zamówienia na konto Organizatora przez płatności PayU (w przypadku zamówień dokonanych przez stronę www.suprizo.pl, mailowo pod adresem sklep@prezentmarzen.com lub telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta), za pomocą gotówki lub karty płatniczej (w przypadku zakupu w sieci punktów sprzedaży stacjonarnej).

 3. Zwrot kwoty wpłaconej na konto Organizatora zostanie dokonany w postaci Kodu rabatowego do wykorzystania w sklepie Prezentmarzen.com w dniach od 10.01.2024 r. do 30.09.2024 r. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty, nie później niż 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.

 4. Kod rabatowy z kwotą zwrotu za zamówienie jest integralną częścią zamówienia, do którego zwrot został dokonany, w przypadku:

1) gdy Klient nie wykorzystał Kodu rabatowego, a następnie wyrazi chęć zwrotu zamówienia, do którego został on wydany, Kod rabatowy wraz z tym zamówieniem zostanie dezaktywowany,

2) gdy Klient wykorzystał Kod rabatowy, a następnie wyrazi chęć zwrotu zamówienia, zwrot produktów będzie niemożliwy. 

 1. Klient zobowiązany jest do przekazania podczas zamówienia/zakupu swojego adresu e-mail, na który zostanie przesłany Kod rabatowy.

 2. Klient może wziąć udział w Akcji dowolną ilość razy.

§ 4

OGRANICZENIA AKCJI "ODBIERZ 100% ZWROTU ZA PREZENTY DLA BLISKICH 2023"

 1. Ilość produktów dostępnych w Akcji "ODBIERZ 100% ZWROTU ZA PREZENTY DLA BLISKICH 2023" jest ograniczona do pierwszych 10 000 zamówień, w przypadku przekroczenia tej ilości promocja niezwłocznie zostanie zakończona. Informacja o jej zakończeniu zostanie zamieszczona na stronie www.suprizo.pl oraz https://suprizo.pl/100-zwrotu-za-voucher/.

 2. Akcja nie dotyczy transakcji dokonanych w całości lub częściowo za pomocą kart podarunkowych.

 3. Akcja nie dotyczy transakcji dokonanych z użyciem kodów rabatowych oraz produktów będących w promocji.

 4. Akcja "ODBIERZ 100% ZWROTU ZA PREZENTY DLA BLISKICH 2023" nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi w sklepie internetowym www.suprizo.pl i pozostałych punktach sprzedaży stacjonarnej Prezentmarzeń.

 5. Kod rabatowy wydany w ramach Akcji jest jednorazowy, nie łączy się z innymi promocjami i nie działa na karty podarunkowe.

§ 5

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACJI ZAKUPU W AKCJI

"ODBIERZ 100% ZWROTU ZA PREZENTY DLA BLISKICH 2023"

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres e-mail składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. 

 2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

 3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin dostępny na stronie prezentmarzen.com/regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Ładowanie danych ...